A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Madarász Hajnalka ev. (2030 Érd, Thököly Imre utca 19. fszt. 1., a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és adatvédelmi és – kezelési politikáját.

A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatvédelem

Jelen adatvédelmi tájékoztató ismeretében a felhasználó részéről történő adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így a szeretetmozaik.hu weboldal tulajdonosa (Madarász Hajnalka e.v.) jogosult a felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jogszabályi keretek között és bizalmasan kezelni.

A honlapon, e-mailben, messenger/Viber üzenetben vagy személyesen megadott adatokat kapcsolattartás, kézműves termék megrendelése, kristályágy relaxáció vagy coaching, mint szolgáltatás igénylése, valamint rendszeres hírlevél küldés (szállítás, direkt e-mail vagy személyes konzultáció) céljából kezelem a megadott adatokat.

Amennyiben e-mailben szakmai tanácsadást kér, és ehhez elküldi életmódbeli, egészségügyi és egyéb adatait, úgy ezen adatok kezelésével célom: az Ön életmódjával, szokásaival, az Ön szokásaival összhangban szakmailag legjobb tudásom szerint legkompetensebb támogatást nyújtsak.

A tájékoztatás kérésekor, megrendeléskor, feliratkozáskor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezelem, harmadik fél számára nem adom át.

Fogalommeghatározások

“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

“profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

“nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

“címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

“harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

“az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

“adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

“egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

A kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások (konzultáció igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, telefonszám, e-mail cím, fénykép, Adatkezelővel folytatott személyes beszélgetésről készített feljegyzés / emlékeztető.

Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

A.) Konzultáció igénylése:

Adatkezelés célja: az igénylések teljesítése és számlázás.

Tárolt adatok: vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, számlázási/szállítási cím.

Konzultáció során a következő adatkezelés történik: ülésnapló vezetése, mely tartalmazza az ügyfél nevét és a dátumot. Az ügyfélről elhangzott releváns információk rövid lejegyzése történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás magas színvonalon teljesüljön.

Adatkezelés célja: a megrendelés teljesítésének támogatása.

Tárolt adatok: vezetéknév, keresztnév, születési időpont és helyszín.

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél jogos érdeke, szóbeli/írásbeli hozzájárulás/megrendelés. Hozzáférés: harmadik fél számára nem kerül átadásra sem szóban, sem írásban, titoktartás kötelez.

Adattárolás helye: papír formátumban, a székhelyemen.

Adatkezelés időtartama: megsemmisítés a folyamat lezárása után 1 éven belül. Adatvédelem: más számára értelmezhetetlen a jegyzet.

B.) Hírlevél feliratkozás:

Adatkezelés célja: hírlevél küldés.

Az adatkezelés jogalapja: hírlevél feliratkozás, mely során a Felhasználó hozzájárul a hírlevél küldéshez.

Tárolt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Tárolás helye: excel file.

Hozzáférés: harmadik fél számára nem kerül átadásra sem szóban, sem írásban.

Adatmódosítás: az info@szeretetmozaik.hu címre érkező adatmódosításra vonatkozó kéréseknek eleget teszek.

Törlés: az info@szeretetmozaik.hu címre írt jelzés megküldésével. Adatkezelés időtartama: 1 év inaktivitás után törlésre kerül.

Adatvédelem: jelszóval.

C.) Termék megrendelés:

Adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: elektronikus szerződéskötés.

Tárolt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám, számlázási/szállítási cím, adószám.

A Felhasználó által megadott személyes információkhoz, és a megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő, illetve számlázás esetén a könyvelést végző külső személy férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át, a törvényben előírt (és a könyveléshez elengedhetetlenül szükséges hatósági szervnek továbbított: NAV) kötelező adattovábbítás kivételével. A könyvelést végző külső személy a megismert adatokat nem tárolja, azokat csak a kötelező adattovábbítás idejéig őrzi meg, majd törli saját rendszeréből.

A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a szeretetmozaik.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a szeretetmozaik.hu webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az info@szeretetmozaik.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

b) Kézhezvételi időpont személyes átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a szállítótól történő átvétel időpontja. Ezek számlával, illetve nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (2030 Érd, Thököly Imre utca 19. fszt. 1.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

e) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Fizetési információk

Fizetési módok
1.) Átutalás

Ha átutalásos fizetést választ, a megrendeléséről kiállított számlát elektronikus úton juttatjuk el Önhöz, amit 8 napos fizetési határidővel kell átutalnia az ERSTE Banknál vezetett 11991119-99476010-00000000 számlaszámra.

Utánvétes fizetésre nincs lehetőség.

2.) Bankkártyás fizetés

Webáruházunkon keresztül lehetősége van arra, hogy a megrendelt termékeket bankkártyával egyenlítse ki. A fizetés a Barion online fizetési rendszerén keresztül, biztonságos, titkosított csatornánk keresztül történik.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

3.) Utánvét

NINCS lehetőség utánvétes fizetésre. A termékeket vagy a szolgáltatásokat bankkártyával vagy a kapott számla alapján, átutalással, személyes találkozás esetén készpénzben lehet teljesíteni.

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

  1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
  4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
  5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adat tehát elsődlegesen akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul. A hozzájárulás megadható szóban, írásban vagy ráutaló magatartással, de a hallgatás itt nem beleegyezés. Különleges adat kezelése esetén kizárólag írásban lehet az adatkezeléshez hozzájárulni.

Sütikkel (Cookie) kapcsolatos tudnivalók

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el a Felhasználó által használt böngészőbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatással kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet és egyéb beállításokat, ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k nélkül az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

A weboldal a Google Analytics és más mérőeszközök segítségével elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt. Ezek az eszközök “cookie” -kat használnak. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű fájlok, amiket a látogató (vagyis az Ön) böngészője menedzsel. A saját böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütik használatát, törölheti a korábban elhelyezett sütiket, azonban a weboldal egyes területei/oldalai megtekintéséhez szükségesek a sütik elfogadása a jobb látogatói élmény elérése érdekében. A látogatás során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat az oldal a látogatottságát mérő külső, tőlünk független Google Analytics szolgáltatástól. A weboldalon anonim látogatottságmérésre használjuk, vagyis a sütik személyes adatokat nem érnek el, nem tárolnak.

Tárhelyszolgáltató

RackForest Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.

Jogok és jogorvoslatok

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, úgy a megadott elérhetőségeken (e-mail: info@szeretetmozaik.hu, +36 30 224 6559) készségesen fogadom megkeresését.

Elsődlegesen kérem, hogy írásban tegye fel kérdéseit, mivel telefonon legfeljebb általános tájékoztatást áll módomban adni. A kérdéseinek kézhezvételét követően a leghamarabb, de legfeljebb 30 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatom.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu/ Telefon: + 36 (1) 391 1400

Köszönettel,

Madarász Hajnalka, Érd, 2024. 01. 18.